இவன் பேரை சொன்னதும்
பெருமை சொன்னதும்
Query யும் Query யும் கை தட்டும்
இவன் static தாண்டிய
உயரம் கொண்டதில்
நிலவு நிலவு தலை முட்டும்
அடி அழகே உலகழகே
இந்த raymond என்பவன் script இன் உச்சம்

Pallavi

Queryமா Queryமா – நானோ
ஆயிரம் Queryமா -உன் போல்
jQuery கிடைத்தால் – யம்மா
website சும்மா விடுமா

ராஜாதி – php இல்
ஆசை தீ – மூளுதடி
நான் அட்லாண்டிக் -ஐ ஊற்றி பார்த்தேன்
அக்கினி அனயிலையே

உன் data தேனை ஊற்று
என் db தீயை ஆற்று

அடி website கனியே பந்தி நடத்து
Css Style sheet போட்டு
Charanam 1

m: சிற்றின்ப query இல்
சேமித்த array இல்
சட்டென்று foreach போன்கிற்றே

Female: Component வேண்டாம்
Plugin வேண்டும்
Joomla உன்னை கேஞ்சிற்றே
Drupalம் உன்னை கேஞ்சிற்றே

Male: நான் designer அல்ல
php அரசன் நான்
jquery கணினி நான்
mysql use பண்ணும்
opensource சிங்கம் நான்

Advertisements