மிரட்டல், மிரட்டல்!,

Raymond மிரட்டல்,

திரட்டல்,  திரட்டல்,

Biscuit திரட்டல்

மாலைக்கு Biscuit என்றால்,

இரவுக்கு கில்மா develop ஆகுது நாட்கள்

develop ஆகல ஆட்கள்.

Advertisements